Notice: Undefined property: stdClass::$Illu6 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 234

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu7 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 235

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu8 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 236

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu9 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 237

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu10 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 238

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu11 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 239

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu12 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 240

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu13 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 241

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu14 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 242

Notice: Undefined property: stdClass::$Illu15 in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 243

Notice: Undefined variable: imgs in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 256

Notice: Undefined variable: imgs in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 263

Notice: Undefined variable: imgs in /home/www/32a5ae25a3fffbb239f236f6339800c2/web/plugins/content/yestravel/yestravel.php on line 298

Kies voor zekerheid en boek bij een kantoor dat lid is van Yes!travel. Elk van deze kantoren voldoet aan volgende criteria:
- lidmaatschap bij de grootste groep onafhankelijke reisbureaus van België
- over een licentie beschikken en de wet respecteren (enkel bij kantoren die hieraan voldoen bent u beschermd als consument)
- lidmaatschap bij een beroepsvereniging
- voldoen aan de opgelegde normen van de Geschillencommissie Reizen

Daarenboven garanderen wij u dat elk van onze Yes!travel-leden:
- een onafhankelijk kantoor is dat niet afhangt van een bepaald merk touroperator, elk Yes!travel-lid kan neutraal oordelen welke touroperator aan zijn / haar klant wordt aangeboden
- elk kantoor lid van Yes!travel beschikt over de ‘verzekering tegen financieel onvermogen’, uw geld dat u aan uw vakantie besteedt kan dus nooit verloren gaan door een faillissement. U bent beschermd als consument.
- elk kantoor dat lid is van Yes!travel wordt erkend door de Geschillencommissie Reizen, een organisme, erkend door de Belgsiche staat, dat eventuele reisgeschillen tracht op te lossen voor een minimum aan kosten. De werking van dit organisme wordt mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van consumentorganisaties (Test Aankoop, Arcopar) en vertegenwoordigers van de toeristische sector.

Zodoende u de complete informatie te bieden, ziehier de voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen:

 

 

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

 

Artikel 2 Promotie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

 

     - wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;

     - er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schrif­telijk akkoord tussen partijen bij het contract.

2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

 

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

 

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

 

1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

     - de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;

     - informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstands­ver­zekering;

     - de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.

 

2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

     - dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

     - naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

     - Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

 


Artikel 4 Informatie van­wege de reiziger

 

 

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Totstandkomen van het contract

 

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisa­tor ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

 

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs

 

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :

     - de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of      - de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of      - de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

 

Artikel 7 Betaling van de reissom

 

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de be­stelbon anders wordt overeen­gekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de ver­trekda­tum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schrifte­lijke reisbevesti­ging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

 

 

 

Artikel 8 Overdraagbaar­heid van de boeking

 

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdra­gen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voor­waarden van het contract tot reisorganisatie. De over­dra­ger dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voor­ko­mend geval, de reis­be­midde­laar, van deze over­dracht op de hoogte te bren­gen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofde­lijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de over­dracht.

 

 

 

Artikel 9 Andere wijzigin­gen door de reiziger

 

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisor­ganisa­tor en/of de -be­middelaar alle kosten aanre­kenen die daardoor worden veroorzaakt.

 

 

Artikel 10  Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

 

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de we­zenlijke punten van het contract niet kan worden uitge­voerd, dient de reisorganisa­tor de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de moge­lijk­heid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voor­ge­stelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoe­dig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemid­de­laar of reisorganisa­tor van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opge­steld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meege­deeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

 

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór af­reis

 

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

 

     - ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervan­ging wordt aangebo­den van min­dere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk te­rugbetalen.

     - ofwel de terugbeta­ling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde be­dragen.

 

2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aan­spraak maken op een schade­loos­stelling voor het niet-uit­voeren van het contract, ten­zij:

     - de reisorganisator de reis annuleert omdat het mi­nimum aantal reizigers, voor­zien in het contract en nodig voor de uitvoe­ring van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekda­tum hiervan schriftelijk op de hoogte werd ge­bracht;

     - de annulering het ge­volg is van overmacht, waar­onder overboeken niet is in­begre­pen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandig­he­den die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voor­zorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeel­telijke niet-uitvoering van de reis

 

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kun­nen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alter­natieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daad­wer­kelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reizi­ger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aan­vaardt, moet de reisorganisa­tor hem een gelijkwaardig vervoer­middel ter beschik­king stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het ver­trek, en, in voorkomend ge­val, de reiziger schadeloos stellen.

 

Artikel 13 Verbreking door de reiziger

 

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeel­telijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, ver­goedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbre­king. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

 

Artikel 14 Aansprakelijk­heid van de reisorganisator

 

1. De reisorganisator is aan­sprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeen­komstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtin­gen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegen­woordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbe­gre­pen dienst, wordt de aansprake­lijkheid van de reisorganisator overeen­kom­stig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5.Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

 

 

Artikel 15 Aansprakelijk­heid van de reiziger

 

 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisor­gani­sator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun verte­genwoordi­gers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtin­gen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het nor­male gedrag van een reiziger beoordeeld.

 

Artikel 16 klachtenregeling

 

1. Vóór de afreis:

 

Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.

 

2.Tijdens de reis:

Klachten tijdens de uitvoe­ring van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, mel­den, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.

Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegen­woordiger van de reisorganisator, of een verte­genwoor­diger van de reisbe­middelaar of rechtstreeks tot de reisbemid­delaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reis­organisator.

 

3. Na de reis:

Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisover­eenkomst bij de reis­bemiddelaar of anders bij de reisorganisa­tor per aangete­kend schrijven of tegen ont­vangstbewijs een klacht in­dienen.

 

Artikel 17 Verzoeningsprocedure

 

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

 

Secretariaat van de “Cel verzoening”:            

telefoon: 02/206.52.38

fax: 02/206.57.74

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank

 

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.

 

Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.

3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

 

Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

 - telefoon: 02/206 52 37 (9u tot 12 u)

- fax: 02/206 57 74

- Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

- e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.