Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Avitour BVBA, met zetel te 1410 Waterloo, bld de la Cense, 47, (hierna: de Organisator).

Artikel 2

De wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting toegankelijk voor iedere persoon die klant is bij een agentschap dat lid is van 'Yes!Travel'. Zijn uitgesloten van deelname: de personeelsleden van Avitour en van de aangesloten agentschappen alsook hun familieleden en de personen die onder hetzelfde dak wonen.

 

Artikel 3

Per deelnemer is maximaal één enkele deelname toegestaan per wedstrijd. In geval van fraude of het vermoeden van fraude, kan AVITOUR de prijs toekennen aan een andere deelnemer, die in de rangschikking volgt na de oorspronkelijk aangeduide winnaar. Zo de prijs reeds werd overhandigd, kan de organisator de teruggave van de prijs eisen.

De gewonnen prijzen kunnen niet ingeruild noch in baar geld worden uitbetaald. AVITOUR kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij niet-ontvangst van de prijzen of voor beschadigde prijzen.

 

Artikel 4

AVITOUR noch enig ander persoon of bedrijf van de organisatie kunnen verantwoordelijk worden gesteld in geval van wijziging van de wedstrijd te wijten aan uitzonderlijke omstandigheden of aan omstandigheden buiten de wil van de Organisator.

 

Artikel 5

De Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei defecten in de communicatietechnologie, belemmering of onmogelijkheid tot toegang tot de site.

 

Artikel 6

Wij verwittigen de winnaars via email. Zij kunnen de prijzen afhalen in het agentschap alwaar ze zich hebben ingeschreven. De winnaar beschikt over twee weken na het verzenden van de email om zijn prijs af te halen. Wordt deze termijn overschreden, dan weerhoudt AVITOUR zich het recht om de prijs toe te kennen aan de volgende deelnemer in de rangschikking van de wedstrijd.

 

Artikel 7

De Organisator behoudt zich ten alle tijde het recht voor om de wedstrijd af te schaffen, op te schorten, te onderbreken, in te korten of te verlengen zo daartoe gegronde redenen zijn of omstandigheden buiten zijn wil. De Organisator kan in dit geval niet juridisch verantwoordelijk worden gesteld voor de onderbreking, het inkorten, verlengen of het opschorten van de wedstrijd ten gevolge van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 8

Deelname aan de wedstrijd impliceert automatisch de integrale en onherroepelijke aanvaarding van het huidig wedstrijdreglement.

Verder verleent elke deelnemer, door het feit van zijn/haar deelname automatisch en onvoorwaardelijk de toelating voor publicatie van zijn/haar naam en adres alsook zijn/haar identificatie als deelnemer aan de wedstrijd. Hij/Zij doet eveneens afstand van alle rechten die hieruit voortvloeien.

 

Artikel 9

De gegevens van de winnaars worden bewaard in een databank waarvan Avitour de eigenaar en de houder is. De gegevens worden enkel en uitsluitend bewaard voor publicitaire en promotionele doeleinden van reizen die verkocht worden door de agentschappen 'Yes! Travel'.

Elke deelnemer/natuurlijke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan indien deze onjuist, onvolledig of niet dienend zijn, gratis de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De deelnemers aan de wedstrijd hebben het recht het gebruik van hun persoonlijke gegevens te weigeren voor direct marketingdoeleinden. Personen die van dit recht wensen gebruik te maken, dienen zich te richten tot de juridische directie van Avitour, Boulevard de la Cense 47, 1410 Waterloo dit door middel van een gedateerd en ondertekend schrijven, vergezeld van een recto verso kopie van hun identiteitskaart en een duidelijke vermelding van de wedstrijd waaraan ze hebben deelgenomen of, eenvoudiger, door zich te identificeren op de beveiligde stite met hun 'login' en paswoord en door de gekozen opties juist te valideren.

 

Artikel 10

Dit wedstrijdreglement valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Uitsluitend de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om van geschillen kennis te nemen.